Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły
Pobierz plik
Regulamin świetlicy SP 14
Pobierz plik
Załącznik 1 - Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy
Pobierz plik
Załącznik 2 -Upoważnienie rodzica do odbioru dziecka ze szkoły
Pobierz plik
Załącznik 3 - Upoważnienie rodzica do jednorazowego odbioru dziecka ze szkoły
Pobierz plik
Załącznik 4 - Oświadczenie rodziców o udziale dziecka w zajęciach pozalekcyjnych
Pobierz plik
Załącznik 5 - Karta zgłoszenia dziecka na dyżur opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy szkolnej
Pobierz plik
Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym, ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
Pobierz plik
Statut SP 14
Pobierz plik
Zwolnienie ucznia kl. I – III z pojedynczych lekcji
Pobierz plik
Zwolnienie ucznia kl. IV – VIII z pojedynczych lekcji
Pobierz plik
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Pobierz plik
Karta zgłoszenia dziecka na obiady 2022/2023
Pobierz plik
Oświadczenie o rezygnacji z obiadów
Pobierz plik
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Pobierz plik
KARTA ZGŁOSZENIA DZ. NA DYŻUR 18 X 2023
Pobierz plik