14 X 2019 r. (poniedziałek) – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Podstawa prawna:  art. 74 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.)

31 X 2019 r. (czwartek) – dzień wolny ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 2 po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

Dla uczniów zgłoszonych przez Rodziców szkoła w tych dniach zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godz. 7:00 – 17:00.

Stołówka nie wydaje obiadów.

Kartę zgłoszenia na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze można pobrać u wychowawcy lub: