Dni: 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) oraz 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) są dniami wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych w Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi, ustalonymi przez Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 2 po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

(Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm.)

W tych dniach szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno – wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.