Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla Babć i Dziadków. To dzień pełen uśmiechów, radości i wzruszeń. Uczniowie z klasy II A pamiętając o swoich Babciach i Dziadkach przy­go­to­wali zaproszonym gościom wspa­niałą arty­styczną nie­spo­dziankę. Dzieci zaśpiewały piosenki, wyrecytowały wiele pięknych wierszy o miłości do babci, o wdzięczności za to, że dziadkowie zawsze mają dla nich czas. Wszyscy byli bardzo wzruszeni, dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. W nie jednym oku zakręciła się łezka ze wzruszenia. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Dziadków po raz kolejny pokazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile. Występy zostały nagro­dzone grom­kimi bra­wami. Były rów­nież życze­nia, całusy, uści­ski, a także wyrazy naj­więk­szej dzie­cię­cej miło­ści.
Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści dzieci wrę­czyły Dziad­kom kolo­rowe, wła­sno­ręcz­nie wyko­nane upominki oraz zapro­siły na słodki poczę­stu­nek przy­go­to­wany przez Rodzi­ców. Goście bar­dzo wzru­szeni, zado­wo­leni i dumni ze swo­ich wnu­ków żegnali się z nadzieją na kolejne spo­tka­nie za rok.

Wychowawczynie klasy II A