Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 od 25 marca 2020 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku funkcjonuje w trybie nauczania zdalnego.

Sposób organizacji zajęć edukacyjnych

 1. Nauczycielki PS84 przesyłają Rodzicom propozycje zadań dla dzieci poprzez dziennik UONET+. Na przedszkolnym Facebooku opiekunowie znajdą ciekawe materiały zawierające opisy zabaw, gier, piosenek, spektakli teatralnych do wykorzystania podczas wspólnego pobytu z dziećmi w domu.
 2. Nauczyciele w klasach I – VIII przekazują uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu zgodnie z tygodniowym planem lekcji zamieszczonym w dzienniku, ustalają sposoby prezentacji wykonania zadań i ich oceny (zgodne z PZO).
 3. Udział uczniów w zajęciach jest obowiązkowy.
 4. Nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne informują Rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.
 5. Wychowawcy świetlicy, nauczyciele bibliotekarze na szkolnym, świetlicowym i bibliotecznym Facebooku zamieszczają materiały z propozycjami ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego podczas pobytu w domu.

Sposób realizacji zajęć edukacyjnych

Zajęcia edukacyjne w SP14 z Oddziałami Integracyjnymi realizowane są poprzez:

 1. platformę edukacyjną Microsoft Office 365 dla Edukacji;
 2. wykorzystanie zasobów dziennika UONET+, w tym:
 • modułu „Wiadomości”, tj. bieżącej i dwustronnej komunikacji między nauczycielem a uczniem oraz nauczycielem i Rodzicem; przesyłania aktywnych linków do zasobów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela;
 • modułu „Zadania domowe”, tj. wykorzystanie możliwości zadawania uczniom (całej klasie lub wybranym uczniom) prac do samodzielnego wykonania.

Uczniowie, w godzinach określonych tygodniowym planem lekcji, powinni zapoznać się z materiałami umieszczonymi dla nich przez nauczycieli w aplikacji Teams lub w dzienniku UONET+ oraz wykonać zlecone zadania zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.

W przypadku braku możliwości dostępu do aplikacji lub dziennika w czasie wyznaczonym planem lekcji (brak komputera, czasowy brak dostępu do Internetu, konieczność podzielenia się sprzętem z rodzeństwem lub rodzicami wykonującymi pracę online, itp.) Rodzic informuje o tym fakcie wychowawcę klasy i wspólnie ustalają sposób pobierania materiałów. O poczynionych ustaleniach wychowawca informuje nauczycieli przedmiotów.

Konsultacje ucznia z nauczycielem oraz Rodzica z nauczycielem

 1. Konsultacje prowadzone są poprzez aplikację Teams lub dziennik UONET+ w module „Wiadomości”.
 2. Nauczycielki przedszkola oraz klas I – III, w porozumieniu z Rodzicami, ustalają termin konsultacji niezależnie od planu zajęć.
 3. Nauczyciele klas IV – VIII komunikują się z uczniami, konsultują realizację przydzielonych zadań, udzielają informacji zwrotnej uczniom i Rodzicom w trakcie swoich zajęć. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość indywidualnych uzgodnień.
 4. Pedagodzy szkolni i psycholog, w ramach godzin pracy, służą wsparciem, udzielają porad oraz pomocy specjalistycznej.
 5. Całe grono pedagogiczne: wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagodzy, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej nawiążą kontakt z dziećmi i ustalą sposoby komunikacji.

Drodzy Rodzice,

podejmowane przez nas działania mają na celu zbudowanie współpracy opartej na wzajemnych relacjach Nauczyciel – Rodzic – Uczeń, których podstawą jest poczucie bezpieczeństwa, wzajemne wspieranie się, zrozumienie, tolerancja, otwartość (szczególnie w sytuacjach problemowych).

Coraz liczniejsze obostrzenia związane z epidemią COVID–19 wymagają od nas wszystkich społecznego zdyscyplinowania. Pokażmy dzieciom, że wspieramy je, pomagajmy pokonywać lęki, młodzieńcze kryzysy. Zachęcajmy do samodzielnej pracy, odpowiedzialności, uczciwości, poszukiwania rozwiązań oraz organizowania sobie dnia pracy.

W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami, specjalistami oraz Dyrekcją.

Życzę Wszystkim wytrwałości, spokoju, dużo empatii i zdrowia.

Z poważaniem

Wiesław Paniczko